หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.dongphaya.go.th อบต.ดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ขอเชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแ ตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 
เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนเมษายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 
เรื่องลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งให้กองการศึกษา อบต. ดงพญา ปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/วัยเตาะแตะ สังกัด อบต. ดงพญา ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 
เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เรื่องลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งให้กองการศึกษา อบต. ดงพญา ปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/วัยเตาะแตะ สังกัด อบต. ดงพญา ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
»» อ่านต่อ

ราคากลาง โครงการจ้างโครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน จุดดอยเครือแก้วต่อจากเดิม บ้านห้วยโทน หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน จุดดอยเครือแก้วต่อจากเดิม บ้านห้วยโทน หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยข่า(สาขาบ้านสะปัน) หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนกองข่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน บ้านสะปัน หมู่ที่1 ตำบลดงพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเก็บน้ำประปาภูเขา บ้านฐาน สาขาบ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการงานของดีบ่อเกลือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาสร้างบ้านจำลองวิถีชนเผ่าพร้อมตกแต่ง ตามโครงการงานของดีบ่อเกลือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการงานของดีบ่อเกลือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาตกแต่งขบวนพาเหรด ตามโครงการงานของดีบ่อเกลือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมสนับสุนนการป้องกันไฟป่าทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นายเมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล
โทร.061-3498766
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ เนตรทิพย์

 

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน ณ บ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 ประชุมสร้างความเข้าใจ และรับรู้การสร้างโอกาสให้นักเรียนฯ กิจกรรมเก็บขยะ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ
ร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมการสาขาสภา ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 กิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ครั้งที่ 1
ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ รถเข็นให้แก่ นางสาวชลธิชา ใจปิง บ้านสว้าเหนือ หมู่ 3 ตรวจพื้นที่บ้านห้วยโทน หมู่ 2 มอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 19 ชุด


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา 49 หมู่ที่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
โทร. โทร. 054-059801 แฟกซ์. โทร. 054-059801
Copyrights © 2017  www.dongphaya.go.th  All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)